สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สิทธิและเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ

สิทธิและเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ

1. สิทธิการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย

1.1 ประเภทสามัญ สามารถผ่อนผันการชำระเบี้ยไปอีก30วัน

1.2 ประเภทอุตสาหกรรม สามารถผ่อนผันการชำระเบี้ยไปอีก60วัน

2. สิทธิการเปลี่ยนแบบประกันชีวิต

ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิเปลี่ยนแบบประกันชีวิตเป็นแบบอื่นได้ตามที่บริษทได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษท

3.สิทธิในการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์

โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับประกันภัย จะมีผลต่อเมื่อผู้มีอำนาจ

ของบริษทผู้เอาประกันภัยเซ็นสลักหลังของกรมธรรม์และลงลายมือชื่อกำกับ

Tags : ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้ ประกันชีวิตมาย บำนาญ ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view