สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญติประกันชีวิต พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญประกันชีวิต(ฉับบที่2) พ.ศ. 2551

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

กฏหมายท่ี่เกี่ยวกับการกำกับ ดูแลความมั่นคงทางการเงิน

การว่างหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน

บริษทผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจะต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด พันธบัตร หรือ

ทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกัน

สำหรับลูกค้า ในอันที่จะได้รับการชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

   วางหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท

Tags : ประกันออมทรัพย์มาย ซุปเปอร์ รีเทิร์น 11/6 (มีเงินปันผล)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view