สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขั้นตอนง่ายๆ...เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ของการทำประกันชีวิต

ขั้นตอนง่ายๆ...เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ของการทำประกันชีวิต

1. นำส่งใบส่งตัวตรวจสุขภาพ

และใบคำขอเอาประกันชีวิต

ภัย ภายใน 30 วัน

     กรณีที่บริษัทฯไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวเกิน30วัน นับจากวันที่ผู้ขอ

     เอาประกันภัยตรวจสุขภาพ ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

     ตรวจสุขภาพครั้งนั้น

2.    ตรวจสอบรายการตรวจ และส่งตรวจเฉพาะรายการตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันชีวิตภัย แบบตรวจสุขภาพของบริษทฯเท่านั้น

        ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีตัวแทน หากการตรวจนั้นไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการพิจารณารับประกันภัย

3.    ชำระเบี้ยประกันภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใบคำขอฯ อนุมัติ 

4.    ค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะการตรวจสุขภาพของผู้สมัครประกันปีแรกเท่านั้น

        กรณีเป็นการตรวจสุขภาพปีต่ออายุฯ หรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.    ไม่ส่งเอกสารการตรวจสุขภาพซ้ำซ้อน 

        บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายการตรวจสุขภาพของผู้สมัครเอาประกันภัยเพียงครั้งเดียว ยกเว้น กรณีที่บริษัทฯ พิจารณให้มีการตรวจเพิ่มเท่านั้น 


หมายเหตุ

กรณีที่ใช้บริการหน่วยตรวจสุขภาพคลื่อนที่ ตัวแทนที่ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 300 บาท และค่าไปรษณี (EMS) 50 บาท

Tags : ประกันชีวิตมาย บำนาญ ผลิตภัณฑ์บริการประกันชีวิต

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view